Past Presidents

Past Presidents

CA P Ravindranath Naidu 2003-05
CA Chandanmal Jain 2005-06
CA Gouthamchand Jain 2006-07
Late CA Mahaveer Munoth 2007-08
CA Jasraj Singhvi 2008-09
CA Vinod L Modi 2009-10
CA Prem Kumar L 2010-11
CA Uttamchand Jain P 2011-12
CA Anandraj Nahar H K 2012-13
CA Mukesh Kumar V 2013-14
CA Yashvant G. 2014-15
CA. (Late) Suman Kumbhat 2015-16
CA. Rajendra Kumar P 2016-17

Legal Updates